اخبار

هفته پربار فرهنگ عمومی خراسان رضوی

هفته پربار فرهنگ عمومی خراسان رضوی
بیش از ۵۰۰رویدادونشست دراین هفته به مناسبت بزرگداشت ۱۴آبان روزفرهنگ عمومی درخراسان رضوی برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی درآستانه روزفرهنگ عمومی براساس نامگذاری روزهای این هفته بانام فرهنگ عمومی تعلیم وتربیت سرپرست دبیرخانه شورا به همراه کارشناسان ومدیرمرکزمطالعات فرهنگی پژوهشی شورا دریکی از دبیرستانهای استعدادهای درخشان مرکزاستان حضوریافت.
تحفه گر دراین دیدارهمزمان با نواختن زنگ تعلیم وتربیت وفرهنگ عمومی در نشست تخصصی موالفه های فرهنگ عمومی ونوجوانان شرکت کرد وضمن ایرادسخنانی پیرامون ارتباط فرهنگ عمومی ونوجوانان اظهارامیدواری کرد نوجوانان برای آینده کشورنقش آفرین باشند. 
دکترسنگ سفیدی مدیرمرکز مطالعات وپژوهش های فرهنگی با موضوع موالفه های فرهنگ عمومی به بیان مطالب خودپرداخت ودرادامه جلسه به پرسش های دانش آموزان پاسخ داد. 
گفتنی است برنامه های این هفته بازنگ فرهنگ عمومی دراین دبیرستان آغازشد.
۱۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۲۹