مصوبه 1 / مصوبه روزها

مصوبه 2 / اصلاحیه دستورالعمل اجرایی آیین نامه نامگذاری روزها

مصوبه3 / زیست عفیفانه

مصوبه 4 / عصر دیجیتال


مصوبه 4/ عصر دیجیتال
مصوبه 4/ عصر دیجیتال

مصوبه 5 / روزها در سال 1400

مصوبه 6 / توصیه نامه زبان مادری

مصوبه 7 / اصلاحیه آیین نامه نامگذاری اماکن

مصوبه 8 / بازارپردازی فرهنگی


مصوبه 8 / بازارپردازی فرهنگی
مصوبه 8 / بازارپردازی فرهنگی

مصوبه 9 / طرح ترویج معارف نبوی


مصوبه 9 / طرح ترویج معارف نبوی
مصوبه 9 / طرح ترویج معارف نبوی

مصوبه 10 / قرن جدید شمسی


مصوبه 10 / قرن جدید شمسی
مصوبه 10 / قرن جدید شمسی

مصوبه 11/ روزها در سال 1400