شورای نظارت بر نامگذاری اماکن

در اجرای ماده سوم «آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی» مصوب جلسه مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی، که شورای فرهنگ عمومی را «مرجع نظارت» تعیین کرده است، شورایی در وزارت کشور تحت عنوان گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن فعالیت می نماید.
اعضای این گروه عبارتند از: معاونت عمرانی وزارت کشور (رییس شورا) ، یک نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی، یک نفر از اساتید برجسته تاریخ و تمدن و فرهنگ، دو نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان میراث فرهنگی، نماینده شهردار تهران، نماینده بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
همچنین به منظور نظارت بر نامگذاری اماکن در استانها گروه نظارت بر نامگذاری اماکن ـ ویژه استانها ـ نیز پیش بینی شده است که اعضای آن عبارتند از : معاونت عمرانی استاندار (رییس شورا)، شهردار مرکز استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهردار و فرماندار شهری که نامگذاری مکانی در آنجا در دستور جلسه گروه قرار گرفته است، دو تن از فرهیختگان در زمینه فرهنگ و ادب فارسی در استان، به معرفی گروه نظارت بر نامگذاری و حکم استاندار و مدیرکل بنیاد شهید استان.
این گروهها براساس سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت کشور و در استانداریها فعالیت می نمایند. با توجه به اینکه نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهدة شورای فرهنگ عمومی است این شورا همه ساله گزارش بررسی و نظارت و عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می دهد.
آیین نامه این شورا در تاریخ 6/9/75 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.