کمیسیون نامگذاری روزهای خاص

 
کمیسیون نامگذاری روزهای خاص

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 71/9/10 خود، وظیفه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص را به شورای فرهنگ عمومی محول نمود. هدف از نامگذاری روزهای خاص، معرفی و بزرگداشت ارزشها و تحکیم پیوندهای دینی، ملی ، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه که منجر به نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود، ذکر شده بود.
نامگذاری روزهای خاص بر حسب پیشنهاد رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلابی و اشخاص رسمی خواهد بود که با امضای بالاترین مقام ذی ربط در قالب تکمیل فرم نامگذاری، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود.
شورای فرهنگ عمومی به منظور بررسی کارشناسی روزها و مناسبتهای خاص پیشنهادی، کمیسیون نامگذاری روزهای خاص متشکل از نمایندگان منتخب اعضای شورای فرهنگ عمومی و همچنین نمایندگان فرهنگستان های چهارگانه را تشکیل داده است. قبل از طرح مناسبتهای پیشنهادی در شورای فرهنگ عمومی، کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون نامگذاری روزهای خاص مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتیجه برای تصمیم گیری به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود. پیشنهادهای مربوط به نامگذاری روزهای خاص پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی، برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می گردد.
در جلسه 486 مورخ 87/5/8 شورای فرهنگ عمومی مقرر شد براساس نیازهای فرهنگی عمومی، آیین نامه نامگذاری روزهای خاص (مصوب 1372/6/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مورد بازنگری قرار گیرد. لذا آیین نامه مذکور در جلسات متعدد کمیسیون نامگذاری روزهای خاص مطرح و پس از بحث و بررسی و اعمال اصلاحات لازم در جلسه 507 مورخ 88/4/9 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید که در جلسه 648 مورخ 88/6/24 این شورا، به تصویب رسید. براساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روزها و مناسبت های خاص در دو دسته تقسیم بندی شده است: الف ) مناسبتهای مندرج در متن تقویم (مناسبتهای ملی – اسلامی) و ب) مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم (مناسبتهای صنفی – سازمانی).
مطابق ماده 5 این آیین نامه، پیشنهاد نامگذاری، کاهش، افزایش و یا هر گونه تغییرو اصلاح روزها و مناسبتهای خاص از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می شود. برهمین اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبتهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.
 
 
آیین‌نامه‌ نامگذاری‌ روزهای‌ خاص‌
مصوب‌ 1372/6/30 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
 
مقدمه‌
     با توجه‌ به‌ مصوبه‌ دویست‌ و نود و پنجمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 71/9/10 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مبنی‌ بر تعیین‌ روزهای‌ خاص‌ توسط‌ آن‌ شورا مشروط‌ بر این‌ که‌ هر پیشنهادی‌ قبلاً‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی(با شرکت‌ نمایندگان‌ سه‌ فرهنگستان) تأیید شده‌ باشد، ضوابط‌ نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها بدین‌ شرح‌ خواهد بود:
ماده‌ 1: هدف‌ از نامگذاری‌ روزها و هفته‌های‌ خاص، بزرگداشت‌ ارزشها و شناسایی‌ پیوندهای‌ دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ در جامعه‌ است‌ که‌ منجر به‌ نوعی‌ همکاری‌ عمومی‌ شود.
ماده‌ 2: پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ آنها با امضای‌ وزیر و پیشنهاد نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ مستقل‌ و سایر دستگاهها از طریق‌ بالاترین‌ مقام‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ پرسشنامة‌ راجع‌ به‌ نامگذاری‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را تکمیل‌ می‌کند و برای‌ بررسی‌ ارائه‌ می‌دهد.
ماده‌ 3: پیشنهاد نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها در جهت‌ اهداف‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ و دارای‌ یک‌ یا چند از خصوصیات‌ زیر می‌باشد:
الف) تناسب‌ با وظایف‌ اصلی‌ دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌
ب) اشاعه‌ دهنده‌ مبانی‌ فکری‌ انقلاب‌ اسلامی‌
ج) تبلیغ‌ منطقی‌ و محققانه‌ از دیدگاههای‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور
د) برخورداری‌ از مفهومی‌ روشن‌ و گویا
هـ ) موجب‌ گسترش‌ مبانی‌ نظری‌ و ارزشهای‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ و رشد و شکوفایی‌ استعدادهای‌ کشور
و) موجب‌ تقویت‌ غرور و حمیت‌ ملی‌ و روح‌ وطن‌ دوستی‌ و عدم‌ ایجاد روحیه‌ خودباختگی‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ بیگانگان‌
ز) عدم‌ تشتت‌ در افکار عمومی‌ و وحدت‌ ملی‌
ح) رعایت‌ همزمانی‌ از لحاظ‌ هدف‌ و محتوی‌ و عدم‌ مغایرت‌ با یکدیگر
ماده‌ 4: نحوة‌ انتخاب‌ و نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها، از حیث‌ مدت، تکرار و رعایت‌ اولویتها متناسب‌ با اهمیت‌ موضوع‌ است.
ماده‌ 5: به‌ منظور رعایت‌ تفاهم‌ بین‌المللی‌ در نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها، به‌ نامگذاریهای‌ اسلامی، بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ توجه‌ شود.
ماده‌ 6: دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ و دستگاه‌های‌ تبلیغی‌ کشور زمینه‌های‌ مناسب‌ تبلیغی‌ و طرحها و برنامه‌های‌ لازم‌ را برای‌ معرفی‌ روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ فراهم‌ می‌کنند.
تبصره‌ ـ با توجه‌ به‌ این‌ ضوابط، روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ مجدداً‌ بررسی‌ و اصلاح‌ می‌شود.
ماده‌ 7: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌تواند در هر مورد که‌ لازم‌ بداند گزارش‌ عملکرد و هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ برای‌ برگزاری‌ روزها یا هفته‌ها را از دستگاههای‌ اجرایی‌ درخواست‌ و رسیدگی‌ کند و در صورتی‌ که‌ آن‌ را متناسب‌ با اهداف‌ این‌ آیین‌نامه‌ نداند، موضوع‌ را برای‌ تجدید نظر روز یا هفته‌ نامگذاری‌ شده‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ گزارش‌ دهد.
ماده‌ 8: از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌ کلیة‌ وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤ‌سساتی‌ که‌ به‌ نوعی‌ دارای‌ روز یا هفته‌ مشخص‌ هستند، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ مراتب‌ را برای‌ بازنگری‌ و تهیة‌ تقویم‌ نامگذاری‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارسال‌ می‌دارند.
ماده‌ 9: این‌ آیین‌نامه‌ در 9 ماده‌ و 2 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 72/6/30 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.

 

فرم پیشنهاد نامگذاری روزهای خاص فرم پیشنهاد نامگذاری روزهای خاص

تقویم 1403