آشنایی با شوراکارگروه علمی-مشورتی

رسانه جدید

محمدجواد بادین فکر

پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات
رسانه جدید

محمد نیازی

مسئول میز مطالعات دین و دینداری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
رسانه جدید

مهدی صالحی

دبیر انجمن فرهنگی اموزشی ویرایش و درست نویسی
رسانه جدید

میثم مهدیار

معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
رسانه جدید

مجید سلیمانی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رسانه جدید

اسماعیل نوده فراهانی

معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس
رسانه جدید

سیدحسین شهرستانی

رسانه جدید

صابر اکبری خضر

دستیار ویژه دبیر شورای فرهنگ عمومی