رسانه جدید

سیدمحمدرضا موالی زاده

دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور
  • 339033382
  • م بهارستان خ کمال الملک پ18 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
رسانه جدید

اسماعیل شفاعی

مدیرکل
  • 339033382

سعیده شرف الدین

معاون
  • 339033382

علی اقابابا

معاون
  • 339033382