سیدمجید امامی

سید مجید امامی

دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور
  • 33935490
  • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18
رسانه جدید

اسماعیل شفاعی

مدیرکل
  • 33911555
  • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18

سعیده شرف الدین

معاون فرهنگ عمومی
  • 33113843
  • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18

علی آقابابا

معاون مطالعات
  • 33960505
  • 104
  • میدان بهارستان - خیابان کمال الملک - پلاک 18