حجاب و کشف حجاب در تهران تابستان 1402

راهبردهای مواجهه با تنوع قومی و انسجام اجتماعی

برنامه ملی گسترش انس عمومی با ادبیات کهن فارسی

پیش نویس ره نامه چارچوب حکم رانی حق و فرهنگ اعتراض

برنامه ارتقای فرهنگ سلامت

طرح مسئله تصویب ره نامه خطوط فرهنگی حمایت از حق حیات جنین

پیش نویس ره نامه سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی حضور مهاجران افغانستانی

راهبردهای تعالی فرهنگی در پرتو زیارت اربعین

آیین نامه تشکیل کارگروه ملی نوجوان

طرح بحث الزامات فرهنگی توسعه دریایی

سند ملی مد و لباس

تدابیر ارزی و بودجه ای

سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید

توصیه نامه راهکارهای تحول دستگاه های فرهنگی کشور در تراز شرایط پلتفرمی و عصر دیجیتالی (در حوزه فرهنگ و رسانه)

تحلیل فرهنگی خودکشی در استان های غربی با تاکید بر استان کرمانشاه

برآمدن هویت خواهی قومی و محلی

تقابل و تعارض در جامعه ایران: شکل گیری دو قطبی های اجتماعی و سیاسی

وضعیت فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی

نگرش ایرانیان به مسئله فلسطین

اینده فرهنگی در اکسپو؛ از دبی 2020 تا اوزاکا 2025 با تاکید بر عملکرد ایران

کجراه پدیده حجاب استایل در ایران

طوفان القصی؛ جهان عرب و بازگشت به خویشتن براساس جدیدترین داده های منطقه ای

رفتار رای دهی جامعه ایرانی

دیپلماسی فرهنگی اروپا در عراق جدید

حاکمیت قانون بر وب 3 واکاوی الزامات و چارچوب های تضمینی و تنظیم گری متاورس

رصد و تحلیل وضعیت سقط عمدی جنین (قتل جنین) در کشور

گزارش نظرسنجی از مردم در خصوص شعر و ادبیات فارسی

نگاهی به پارک های موضوعی جهان

وضعیت امید اجتماعی در ایران

پیشنویس رهنامه تبیین نقش فرهنگ در جهش تولید با مشارکت مردم

منشور هم آفرینی تصویر ایران آینده