توصیه نامه برنامه ریزی عملیاتی فرهنگی و رسانه ای ورود به قرن پانزدهم هجری شمسی

بنیاد امام رضا

بیانیه راهبردی در موضوع فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی و شهری

بیانیه راهبردی شورا پیرامون رویداد چهارشنبه سوری

تبیین راهبردی تامین حضور خانوادهها و بانوان در ورزشگاهها

اساسنامه جایزه ملی و بین المللی گوهر شاد

برنامه فرهنگی سواحل، به سوی پیوست فرهنگی

توصیه نامه برنامه های پویش مهر و کرامت نبوی (ص)

احکام پیشنهادی ناظر به عرصه فرهنگ و فرهنگ عمومی در برنامه هفتم توسعه