معاونت استانهاگزارش های جامعسالانهگزارش عملکرد شورای فرهنگ عمومی استانها و شهرستانهای تابعه

گزارش عملکرد کمی شورای فرهنگ عمومی یکساله استانها با نمودار در سال 1401

گزارش عملکرد کمی و کیفی شورای فرهنگ عمومی یکساله استانها در سال 1401

گزارش عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان¬ها و شهرستان¬های تابعه سال 1400