دوشنبه / ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۴:۳۷
سرویس : فصلنامه رسانه
کد خبر : ۱۵۵۱۱
گزارشگر : ۲۳۷۷۳
سرویس فصلنامه رسانه
در پایان سی و سه سال انتشار مداوم،

یکصد و بیست و نهمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین شماره فصلنامه رسانه منتشر شد
(دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱) ۱۴:۳۷

 

شماره زمستان فصلنامه  علمی رسانه ( فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی ) با 13 عنوان مقاله و به قلم دکتر هادی خانیکی ، دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر محمد سلطانی فر و دکتر اکبر نصراللهی منتشر شد.

مقالات این شماره از فصلنامه نگاهی به مصرف موسیقی دختران نوجوان زیسته در بافت دینی؛ همهچیزخواری یا انتخابگری؟؛ تدوین و رتبهبندی معیار ارزیابی مجریان تلویزیونی؛ پدیدة دیجیتال در صنعت موسیقی: چالشها و فرصتها؛ بررسی مصرف رسانهای دانشجویان دانشگاههای تهران و رابطة آن با باستانگرایی؛ بررسی تأثیر الگوی استفاده از رسانه‏های جمعی بر سبک‏ زندگی سالم؛ نقش ارتباطات ورزشی در توسعة صنعت گردشگری ورزشی با نقش میانجی رسانههای اجتماعی در ایران؛ امکانسنجی نقش وسایل ارتباطجمعی در پیشگیری یا تسهیل وقوع جرم؛ تدوین الگوی مطلوب پدافند غیرعامل رسانهای در ایران؛ بررسی مدلهای اتاقهای خبر سازمانهای رسانهای جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانههای داخلی؛ ارائة مدل توسعة عملکرد روابطعمومی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک؛ بررسی رابطة بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان(مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)؛ بررسی نحوة پوشش اخبار جعلی در حوزة سینما و موسیقی در هشت رسانة ایران  وراهبردهای ارتقای شفافیت در رسانههای ایران دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید : ۱,۴۶۰
(دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱) ۱۴:۳۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید