سه شنبه / ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ / ۰۹:۱۸
سرویس : فصلنامه رسانه
کد خبر : ۱۵۳۹۶
گزارشگر : ۲۳۷۷۳
سرویس فصلنامه رسانه

شماره 127 فصلنامه رسانه منتشر شد

شماره 127 فصلنامه رسانه منتشر شد
(سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱) ۰۹:۱۸

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره 9 مقاله کاربردی توسط پژوهشگران و نویسندگان عرصه ارتباطات و رسانه ارائه شده است که به مسائل و موضوعاتی چون:  نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی، موانع و چالش‌های شکل‌گیری خبرنگاری تحقیقی، ظرفیتهای شهروند -گزارشگری، تحلیل حقوقی کالا انگاری شهرت، نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران اینستاگرام، ...، و مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی می‌پردازد.

در زیر عناوین مقالات و موضوعات این شماره از فصلنامه رسانه به همراه شرح مختصری از آنها آورده شده است: 

 

- نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی

محسن روحانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ امید جهانشاهی؛ علی اکبر فرهنگی

مسئلة محوری پژوهش حاضر، تدوین راهبرد سازمان صداوسیما، جهت ارتقاء اعتماد سیاسی در کشــور اســت که این راهبرد بخش مهم و تاثیرگذاری از راهبرد جامع و کلان این سازمان را شامل می شود.

با توجه به این مســئله، محقق بر آن است تا با بهره جســتن از نظر خبرگان حوزة رســانه، جامعه شناســی و علوم سیاســی و اجماع نظرهای ایشــان، راهکارهایی را برای ارتقاء اعتماد سیاسی در سازمان صداوسیما، شناسایی و احصا کند.

 

- تحلیل سلسله مراتبی فازی موانع و چالش‌های شکل‌گیری خبرنگاری تحقیقی در صدا و سیما

حسین بصیریان جهرمی؛ عباس لطفی 

روزنامه‌نگاری یا خبرنگاری تحقیقی، چالشــی اســت برای دســتیابی به حقیقت در جایی که حقیقتی پنهان شده و دیگران منتظر دانستن آن هستند تا بر اساس آن، نتایج تحقیق‌های بی طرفانه از طریق رســانه، منعکس شود. روزنامه‌نگاری، یکی از تاثیرگذارترین شــیوه‌های روزنامه‌نگاری در جهان است و بیش از همه با فســاد و معضلات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن گره خورده است. با این حال، این ســبک روزنامه‌نگاری با همه جذابیت و اهمیتی که دارد، از دیدگاه خبرنگاران و خبرگان رســانه، هنوز در ایران چندان شناخته شده نیســت. بر همین اساس، هدف این مقاله شناسایی موانع و چالش‌های خبرنگاری تحقیقی در سازمان صداوسیما است.

 

- ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران

مجید سرابی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ پیمان جبلی 

تلویزیون و شــبکه‌های ملی و فراملی، می‌کوشــند با متقاعد کردن مردم جهت همســویی فکری با خود، در جذب مخاطب و تغییر افکار عمومی، به‌ویژه در کشــورهای جهان ســوم تأثیرگذار باشند. کشورهای پیشرفته از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای در دســت گرفتن اذهان عمومی استفاده و تلاش می‌کنند با برنامه‌های خود آنها را همراهی کنند. این موضوع در کشور ما نیز صدق می‌کند.

مقالة حاضر، با هدف ارائة الگو، به تعیین مفاهیم کلیدی در ادبیات نظری حوزة رسانه، به منزلة دانش زمینه‌ای و نیز به تحلیل پوشش اخبار ایران در شبکه‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی ورلد و سی‌ان‌ان اینترنشنال به مثابة شاخص فعالیت‌های رسانه‌ای در غرب می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی انجام شده و بازة زمانی آن از خرداد تا آذر سال 1398 است و بر نظریه‌های چارچوب‌سازی، برجسته‌سازی، مدل دروازه‌بانی و مدل مرکز ـ پیرامون متمرکز شده  است.

 

- ارائه الگوی مفهومی هنجارهای اخلاقی اخبار رسانه ملی در مواجهه با پدیده مجرمانه (مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی)

حمید رضا محمدی؛ مهدی مزینانی؛ نسرین گودرزی   

با توجه بــه حاکمیت دین، در جمهوری اســلامی ایران و تأکید قانون اساســی، در اصــل 175 به رعایت موازین اسلامی در نشر افکار در رسانة ملی، تولید و انتشار موضوع‌های مرتبط با پدیدة مجرمانه نیز باید در چارچوب ضوابط تعیین شده در دین باشد. موضوعی که به دلیل ماهیت کار رسانه‌ای و ارتباط تنگاتنگ حوزة اطلاع‌رســانی با حقوق متهم و مجرم و رسالت متعهدانه رسانة ملی جهت راهنمایی، ارشاد و هدایت مردم به ســمت ارزشهای اســلامی، نیازمند ارائة الگویی هنجاری با رویکرد دینی است. این تحقیق، با پاسخ به این ســؤال که هنجارهای اخلاقی اخبار رســانة ملی در مواجهه با جرم، قبل و بعد از وقوع جرم چیست، به ارائة الگویی در این زمینه پرداخته اســت.

 

- ظرفیتهای شهروند ـ گزارشگری در تولید انواع برنامه تعاملی رادیو 

محمد اخگری؛ محدثه کاظمی 

مقوله نوظهور شــهروند ـ گزارشــگری، از ظرفیت‌های جدید در تولید برنامه‌هــای رادیویی و تلویزیونی به شــمار می‌رود که نحوة بهره‌گیری از آن می‌تواند بر جذابیت تولیــد برنامة رادیویی بیفزاید. پژوهش حاضر با هدف شــناخت ظرفیت‌های گزارشگری شــهروندی، در برنامه‌ســازی رادیویی و بر مبنای نظریة رادیوی مشــارکتی برشــت و ارتباطات خودانگیز مانوئل کاستلز این پرســش را مطرح می‌سازد که از این ظرفیت در تولیــد تعاملی، چگونــه و در چه موضوع‌ها و قالب‌هایی می‌توان بهره گرفــت.

 

- تحلیل حقوقی کالا انگاری شهرت

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی

امروزه، اشخاص مشهور در رسانهها میتوانند تصویر، فیلم و نام خود را برای تبلیغ، در اختیار عرضهکنندگان کالاها و خدمات بگذارند و مابهازای مالی دریافت کنند؛ بدین طریق از شهرت رسانهای خود همچون یک کالای با ارزش بهرهبرداری تجاری کنند. در حقوق کشورهای مختلف اختیار بهرهبرداری از شهرت برای اشخاص، یک « حق» برای آنها شناسایی شده است؛ با این حال دربارة ماهیت حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی این حق را یک حق مالی صرف در نظر میگیرند و بر کالاشدگی شهرت در جامعه امروز صحه میگذارند و گروهی دیگر آن را در زمرة یکی از حقوق مربوط به شخصیت در نظر میگیرند و از نگاه مالی به شهرت پرهیز میکنند. در این صورت پرسش پژوهش حاضر این است که در دوگانه حقوق مالکیت ـ حقوق شخصیت، این حق را باید در کدام یک جایابی کرد؟

 

- راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی ایران 

سیده طناز جعفری؛ امیدعلی مسعودی؛ داود نعمتی انارکی

نشریههای محلی یکی از گروههای مهم مطبوعاتی کشور هستند که به انعکاس نیازها و مشکلات زندگی افراد یک منطقه یا محله میپردازند، اما متأسفانه در ایران  به دلیل نداشتن راهبرد مدیریت کیفیت محتوا و پایین آمدن شمارگان، درخطر تعطیلی قرار دارند. در در حالی که با برخورداری از امکانات مالی، فنی، نیروی انسانی متخصص و بهره‏گیری از اصول حرفه‏ای، می‏توانند تأثیر بسزا و مثبت بر توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی داشته باشند.  

پژوهش حاضر تلاش می‌کند با بهرهگیری از دیدگاه صاحبنظران حوزة رسانه بر اساس نیازها و مقتضیات روزنامههای محلی و چالشهایی که با آن مواجه هستند، یک راهبرد بومی و محلی برای مدیریت کیفیت روزنامههای محلی ایران تدوین کند.

 

- نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

احمدرضا اصغرپورماسوله؛ حدا داوری

هدف این مقاله تحلیل نشانهشناختی صفحههای کاربران پرمخاطب ایرانی در اینستاگرام، به عنوان شبکهای با بیش از یک میلیارد کاربر فعال در ماه، در موضوع نمایش مصرف است. بخش مهمی از کاربران، بیشتر زمان خود را در اینستاگرام، با مرور صفحه شاخهای مجازی (اینفلوئنسرها) میگذرانند؛ به همین جهت پژوهش حاضر قصد دارد بازنمایی هویت را در صفحههای این اشخاص مورد بررسی قرار دهد و گونههای اصلی این بازنماییها را شناسایی، و ویژگیهای هر کدام از این گونهها را به صورت مدون مشخص کند. این هدف، با استفاده از روش نشانهشناسی و شناسایی فرانقشهای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی، دنبال شده است.

 

- مدل ساختاری عوامل موثر بر اثربخشی صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی

محمد علی صوفی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسداله مهرآرا؛ محمد رضا باقر زاده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائة مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اثربخشی صحهگذاری چهرههای ورزشی است. اگرچه تعداد مطالعههای انجامشده راجع به صحهگذاری ورزشکاران بر نام تجاری در دو دهة اخیر روند افزایشی داشته و داخل کشور نیز مطالعات زیادی راجع به صحهگذاری ورزشکاران انجام شده است؛ اما روند غالب در تحقیقات گذشته، بررسی آثار و پیامدهای صحهگذاری بوده است. این در حالی است که یکی از ارکان و اصول مهم در حوزة برندسازی از طریق صحهگذاری، شناسایی عواملی است که در افزایش اثربخشی صحهگذاری دخیل باشند. در واقع تنها از این راه است که میتوان یک برنامة بازاریابی مناسب برای صحهگذاری نام تجاری را از طریق چهرههای مشهور ورزشی تدوین و اجرا کرد.

برای دریافت فایل پی دی اف فصلنامه رسانه -شماره 127 به فایل زیر مراجعه کنید

تهیه خبر:لیلا نوری میاندوآب

 

تعداد بازدید : ۲,۰۹۰
(سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱) ۰۹:۱۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید