اخبار

گزارش ملی وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق منتشر شد

گزارش ملی وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق منتشر شد
خلاقیت، نوآوری و خلق ثروت سه عنصر محوری صنایع فرهنگی و خلاق
مرکز رصد فرهنگی کشور جدیدترین داده‌های صنایع فرهنگی و خلاق در ایران را منتشر کرد

محمد اصغری، مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور با اعلام خبر انتشار گزارشی تحت‌عنوان «وضعیت صنایع فرهنگی و خلاق در ایران»، گفت: در این گزارش به‌روزترین داده‌های صنعت سینما، کتاب، بازی‌های ویدئویی و نوشت‌افزار ارائه و بررسی شده است. 

اصغری با اشاره به اهمیت تحقق توسعۀ پایدار با صنایع فرهنگی و خلاق، افزود: صنایع فرهنگی و خلاق به‌سبب برخورداربودن از ماهیت نرم و فرهنگی و توان‌افزایی اقتصادی، به‌عنوان یکی از الگوهای پیشران در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اقتصاد فرهنگ در دنیا شناخته می‌شود. صنایع فرهنگی و خلاق ازیک‌سو حامل ارزش‌های مهم فرهنگی و ازسوی‌دیگر دارای بهای اقتصادی هستند. براساس آخرین آمار جهانی، حجم بازار صنایع خلاق از تولید ناخالص جهانی به میزان 3.1درصد است و 6.2درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد. لذا توجه سیاست‌گذار ما به این حوزه مهم و ضروری است.

مدیر مرکز رصد ادامه داد: گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور با اتکا بر آمار به بررسی وضعیت چهار صنعت سینما، کتاب، بازی‌های ویدئویی و نوشت‌افزار از رهگذر وضعیت بازار جهانی و داخلی، تولید، اشتغال و مصرف پرداخته و با ارائۀ تشریح روندی در هر بخش و به موازات یکدیگر به الگویی یکپارچه از مؤلفه‌های بنیادین هر صنعت رسیده. مرور مسائل اساسی هر صنعت نیز در ادامه آمده تا بتوان تصویری واقعی و همه‌جانبه از هر صنعت به دست داد. 
اصغری خاطر نشان کرد: گزارش حاضر خود را در پی پاسخ‌گویی به این سه پرسش اصلی دربارۀ این چهار صنعت در تلاش می‌بیند: هر صنعت در بازار جهانی و داخلی از چه جایگاهی برخوردار است؟ وضعیت سه بخش تولید، اشتغال و مصرف در هر صنعت چگونه است؟ مسائل بنیادین هر صنعت چیست که بخش‌های مختلف آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟
مدیر مرکز رصد گفت: خلاقیت، نوآوری و خلق ثروت سه عنصر محوری صنایع فرهنگی و خلاق را تشکیل می‌دهند. این گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور نیز کوشیده است از بین انواع متعدد و متکثر گونه‌‌های صنایع فرهنگی و خلاق به بررسی وضعیت چهار صنعت سینما، کتاب، بازی‌های ویدئویی و نوشت‌افزار بپردازد و بازار جهانی و داخلی آن را تدقیق و تصویری از گلوگاه‌های شایان ‌بررسی هرصنعت را بازنمایی کند.
لازم به ذکر است این گزارش با همکاری گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده نمافر در مرکز رصد فرهنگی کشور انتشار یافته است.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۵۶
روابط‌عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور |