اخبار

به بهانه روز بزرگداشت پدر نثر فارسی/ تاریخ بیهقی، شاهنامه نثر فارسی است.

سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی، اول آبان‌ «روز ملی بزرگ‌داشتِ ابوالفضل بیهقی، پدر نثر پارسی» را تبریک گفت

سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی ، اول آبان روز نثر پارسی را که به نام ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی نام گذاری شده است؛ تبریک گفت و نوشت: 

" ادبیات پارسی تا هماره ی برپایی خود وام دار گستره خراسان فرهنگی است که بزرگانی تکرار ناشدنی همچون رودکی، فردوسی، اسدی توسی، و بیهقی را در خاک خود رویاند و در دامن زبان مادری پروراند. 

این که پدر نظم و پدر نثر پارسی یعنی رودکی و بیهقی بزرگ هر دو در پهنه ی مرزی خراسان فرهنگی زیسته و بالیده اند، خود گواه این مدعاست. 

اما بیهقی، پدر نثر پارسی، پدر تاریخ نویسی نوین پارسی و بیش از تمام این ها نگارنده تاریخ بیهقی است که افزون بر ادبیات، دامنه ی علم تاریخ، سیاست، جامعه داری، پژوهشگری و ... ایران را نیز مرهون مانایی خویش داشته است. 

و چنین است که خورشید ادب پارسی تا هماره از خراسان طلوع خواهد کرد" 

 

۱ آبان ۱۴۰۲ ۲۱:۴۰