اخبار

مجموعه ده جلدی الگونگاری حلقه های میانی موفق

مجموعه ده جلدی الگونگاری حلقه های میانی موفق

مجموعه ده جلدی الگونگاری حلقه های میانی موفق شامل تجربه نگاری حلقه های میانی موفق

الگوی اول: زیبای کوچک( شبکه سازی مردمی و اشتغال زایی)

الگوی دوم: خانه دین (شکل گیری و تکثیر جلسات خانگی قرآن)

الگوی سوم خط مستقیم (گروه سازی های محله محور)

الگوی چهارم : محله مهربانی(شبکه سازی محله محور)

الگوی پنجم: (شبکه سازی بانوان)

الگوی ششم : (شکل گیری و تکثیر و شبکه سازیمحله محور)

الگوی هفتم: مسجدی ها (گروه سازی و شبکه سازیمحله محور) 

الگوی هشتم: مسیر بی پایان (شکل گیری، تکثیر و شبکه سازی گروه های جهادی)

الگوی نهم: صلح و سازش (ایجاد و تکثیر شوراهای صلح و سازش)

الگوی دهم: با مردم (شبکه سازی و راهبری گروه های مردمی اجتماعی )

۹ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۹