اخبار

عاشورای حسینی در آیینه کتاب

عاشورای حسینی در آیینه کتاب

⚫️📚عاشورای حسینی در آینه کتاب📚⚫️


*بخش اول*


▪️▫️▪️▫️


بسم الله الرحمن الرحیم


🔰عظمت و بی همتایی واقعه ی عاشورا باعث شده تا همواره در تاریخ شاهد توجه علما، روحانیون، نویسندگان، نخبگان و روشنفکران بهاین واقعه و ورود مباحث قیام سیدالشهدا به حوزه ی اندیشه و نشر باشیمدر تاریخ معاصر ایران نیز این امر به وضوح دیده می شود بهنحوی که می توان مکتب عاشورا را یکی از مهمترین عوامل  انگیزه بخش و معنابخش برای تغییر و تحولات عظیم تاریخ معاصر ایراندانستالگوگیری و وام گیری از عاشورا در  تلاش ها و مجاهدت های افراد و احزاب مختلف سیاسی و اجتماعی و اندیشه ای  شاهدمثال این امر استآینده ی سبز مهدوی شیعه، از گذشته ی سرخ حسینی می گذردبرای برداشتن گام های مهدوی باید گذشته ی سرخرا الگو قرار داد

در ایام عزاداری سیدالشهدا علیه السلام سعی می شود تا برخی از آثار مکتوب معاصر ایران که پیرامون قیام و مکتب امام حسین علیهالسلام به چاپ رسیده اند، معرفی و بررسی شونددر این میان هم به آثاری که مورد استقبال گسترده قرار گرفته اند پرداخته می شود وهم به آثار مهمی که کمتر دیده شده اند.


1️⃣ *نفس مطمئنه (محمدرضا ترابی)*


این کتاب تقریری از مباحث عاشورایی آیت الله میرباقری استدر ابتدا اصول و لوازم تفقّه در عاشورا و عاشوراپژوهی بیان می شودپس از آن به مباحث جایگاه امام و فعل امام در خلقت، شفاعت امام و مباحث پیرامونی عاشورا پرداخته می شوددر پایان نیز دربارهسلوک فردی و اجتماعی بواسطه عاشورا و بلا سخن به میان آمده استدر تحلیل استاد میرباقری نگاهی تاریخی و تمدنی وجود دارد کهعاشورا را نقطه کانونی درگیری حق و باطل، بستر تحقق ملک عظیم در عصر ظهور و محور اصلی تکامل تاریخ می داند. (ناشرتمدننوین اسلامی)2️⃣ *آفتاب در مصاف (آیت الله سیدعلی خامنه ای)*


این کتاب برگرفته از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب استویژگی خاص اثر این است که هرچند تألیفی نیست امابدلیل جامع و کامل بودن و پوشش دادن مباحث گوناگون پیرامون واقعه عاشورا در بیانات رهبری، منبعی مناسب برای شناخت دیدگاههای رهبر انقلاب درباره عاشورا و علل و ابعاد و پیامدهای آن استپس از بیان کلیات، هدف قیام، عبرت ها، تحلیل ها، تحریفات عاشوراذکر می شود و در دو فصل پایانی نیز یاران عاشورا و دشمنان عاشورا تحلیل می شوندرهبر معظم انقلاب با نگاهی دقیق به عاشورا ونقد سایر دیدگاه های موجود پیرامون آن بر این عقیده است است که حکومت و شهادت  اهداف قیام سیدالشهدا نبوده اند بلکه نتایج قیامبوده اندهدف امام، نفس قیام و حرکت در برابر ظلم و انحراف بوده استهدف اصلی امام اصلاح در امت پیامبر و بازگرداندن اسلامبه مسیر اصلی آن بوده استاز این رو اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود، دین اسلام ماندگار و مانا نمی شد. (ناشرانقلاباسلامی)3️⃣ *سیدالشهدا (شهید آیت الله دستغیب)*


کتاب حاضر از گردآوری مجموعه سخنرانی های شهید دستغیب درباره عاشورا تشکیل شده استزبان رسا و قابل فهم عمومی شهیددستغیب کمک کرده است تا همگان بتوانند از مطالب ایشان استفاده کنندبرخی از مطالبی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است: 1. راه حسین راه دل است. 2. گناه مانع تابش نور حسینی است. 3. ترک جهاد مهلکه ی دنیوی و اخروی است. 4. تقیه بر امام حرامبود. 5. اثرات اشک بر اباعبدالله 6. چرا بدون محبت علی علیه السلام ایمان نیست؟ 7. حفظ ظاهر دین و انحراف در آن (ناشردفترانتشارات اسلامی)
 

۳۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۱۴