اخبار

حجاب، سیاست و روندهای ایرانی در جامعه پیش رو

حجاب، سیاست و روندهای ایرانی در جامعه پیش رو

ما ظرفیت زنان را به درستی در مناسبات جامعه درگیر نکردیم و از آنها به عنوان ظرفیتِ جایگزین مردان بهره گرفتیمغافل از اینکه زناننیمی از ظرفیت جامعه نیستند بلکه زنانگی نیمی از ظرفیت جامعه استلذا باید الگوی مشارکت اجتماعی زن و مرد با یکدیگر متفاوتباشد تا انتظارات جنسیتی معنی دار باشند.

به گزارش خبرگزاری برنا، برای داشتن تصویر درست از آینده وضعیت حجاب در کشور، باید نگاهی به روند تحولات آن از گذشته تاکنونانداختتغییرات پوشش در جامعه ایرانی از ابتدای دهه 70 با ضرب‌آهنگ نه‌چندان سریع، اما به صورت محسوس در حال فاصله گرفتناز الگوی رایج و مسلط از حجاب شرعی(چادراست و ماهیت این تغییرات نیز کاملا فرهنگی-اجتماعی و فاقد سویه‌های سیاسیِ جدیاستبستر اصلی تحولات پوشش بانوان از دهه 70 تاکنون، تغییر در الگوی مواجهه حکمرانی ما با «زنان» استنظام حکمرانی کشورپس از جنگ شاهد چرخشی در رویکردها و ادبیات مدیریتی خود به سمت الگوهای توسعه‌محور بودمحوریت برنامه‌های توسعه در کشوراز ابتدای دهه 70 گواه این چرخش مدیریتی استچنین چرخشی از سوی جامعه ما در آن دوران نیز کاملا پذیرفته شده و قابل همراهیبودبرای یک کشور جنگ‌زده چه چیزی بهتر از «سازندگی»؟

می‌دانیم که نیروی انسانی نبض توسعه استتوسعه و نوسازی در کشور بدون داشتن ظرفیت‌های انسانی متخصص و کارآمد درعرصه‌های مختلف امکان تحقق نداردلذا حرکت سریع و پرشتاب به سمت توسعه نیازمند آموزش و به‌کارگیری گسترده نیروی انسانی درزمینه‌های مختلف استدر اینجا تنها چیزی که هیچ موضوعیتی ندارد، جنسیت افراد استتوسعه یک الگوی مواجهه با نیروی انسانیبیشتر نمی‌شناسد که آن هم کاملا کورجنس استکشور برای حرکت در مسیر توسعه نیاز به مهندس، پزشک، مدیر، حسابدار، تکنسینو کارمند و... دارد و چه فرقی می‌کند که زنان حسابدار و کارمند و مهندس باشند یا مردان؟ مهم آموزش و تخصص است که در مدرسه ودانشگاه آنها را با یک الگوی واحد آموزش می‌دهیم.

ما به پیروی از مدرنیته، یک الگوی مشارکت اجتماعی برای افراد سراغ داشتیم و آن را ابتدا برای مردان پیاده کردیمبعدها فهمیدیم کهبه نیروی انسانی بیشتری نیاز داریم ولذا به فکر استفاده از جمعیت زنان افتادیم و آمدیم در اسناد بالادستی کشور نوشتیم «زنان نیمیاز ظرفیت جامعه هستند و باید آنها را در مسیر توسعه کشور به کار بگیریم!» اما الگوی به کارگیری همانی بود که برای مردان اجراکردیمخروجی چه شد؟ ما با انبوهی از مردانِ محجبه در کشور مواجه شدیم که رفته رفته نسبت به استانداردهای دوگانه میان زن و مردمعترض و مردد شدندتردید و اعتراض‌شان هم کاملا به‌جا و طبیعی بودزیرا معنی ندارد وقتی شما از زنان انتظار دارید در جامعهحضوری کاملا مردانه داشته و دوشادوش آنها در اداره و بازار و خیابان فعالیت اجتماعی کنند، ارزش‌ها و انتظارات جنسیتی متفاوتی رانیز اعمال کنیدشما حق ندارید به مردان فعال در اجتماع جواز پوشیدن تی‌شرت در دمای 40 درجه تابستان بدهید اما از زنان فعال دراجتماع انتظار پوشیدن چادر و رعایت حجاب داشته باشیدچون اساسا حجاب برای ساختِ هویتی و کنشی مرد طراحی نشده است!

ما ظرفیت زنان را به درستی در مناسبات جامعه درگیر نکردیم و از آنها به عنوان ظرفیتِ جایگزین مردان بهره گرفتیمغافل از اینکه زناننیمی از ظرفیت جامعه نیستند بلکه زنانگی نیمی از ظرفیت جامعه استلذا باید الگوی مشارکت اجتماعی زن و مرد با یکدیگر متفاوتباشد تا انتظارات جنسیتی معنی دار باشنداین موضوع نه فقط درباره حجاب بلکه درباره سایر ارزش‌های ناظر به جنس نیز همینگونهاستمثال دیگرش فرزندآوری و انتظار ایفای همزمان نقش‌های مادری، همسری و خانه‌داری از زنی است که فوق لیسانس و دکتریگرفته برای اینکه به نحو برابر با مردان از فرصت‌های اجتماعی و شغلی در جامعه بهره ببردبگذریم!

حجاب در جامعه‌ای با مختصات فرهنگی اقتصادی پیچیده مانند ایران یک پارادوکس بزرگ است و مادامی که این پارادوکس میانانتظارات و بسترها رفع نشود ماجرای حجاب در ایران حل و فصل نخواهد شدلذا مهمترین راهکاری که درباره حل ریشه‌ای و اساسیمساله حجاب(و حتی مسائل دیگری چون طلاق، جمعیت و...) وجود دارد، بازنگری در الگوی مواجهه حکمرانی ما با زن است

با همه این صحبت‌ها، به هرحال تا اینجا حجاب در قلمرو امر فرهنگی قابل تعریف است.

تغییر سویه‌های بدحجابی در جامعه امروز ایران

بدحجابی در دهه اخیر سویه‌های جدیدی نیز پیدا کرده و به دلایل متعددی وارد قلمرو سیاست و امنیت گردیده استاین تغییر قلمرو ومعنای بدحجابی به ویژه پس از ماجراهای اخیر کشور تشدید هم شده استاین معنای جدید را می‌توان تحت عنوان «کشف حجابسیاسی» توضیح دادیعنی نفی حجاب به عنوان پرچم و نماد هویتی نظام جمهوری اسلامی که در گفتار مخالفان و اپوزیسیون در خفاو علن تکرار شده استاین تغییر نگرش نسبت به مساله بدحجابی و کشف حجاب هم دشمنان نظام و هم مسئولان نظام را وارد فازجدیدی از مواجهه با مساله کرده استبدون اغراق یا تعارف باید بگویم که هر دو سر ماجرا امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که «حجابناموس جمهوری اسلامی است» لذا این کشمکش سیاسی نسبت به حجاب حداقل تا آینده نزدیک ادامه‌دار خواهد بود و هم جمهوریاسلامی روش‌های مقابله با این مساله را تقویت و موثرتر خواهد کرد و هم مخالفان نظام نسبت به این مساله حساستر خواهند شد.

ما و کشف حجاب سیاسی

شاید اگر ادعا کنیم که در سپهر اجتماعی جامعه ایران، مساله‌ای ذوابعادتر از «حجاب» وجود ندارد، سخن گزافی نیستروندهایاقتصادی، فرهنگی و سیاسی متعددی وضعیت امروز حجاب را موجب شده‌اندلذا برای فهم و مدیریت این مساله نیز باید به رویکردهایچندوجهی نزدیک شداما صرفنظر از وجوهِ متکثرِ مساله حجاب در ایران، یک گزاره‌ی حتمی و خدشه‌ناپذیر درباره آن وجود دارد و آن همسرعت و گستردگیِ تبدیل «کشف حجاب» به نماد مبارزه سیاسی با نظام استدر وضعیت اکنون ما، کشف حجاب در ماهیت و معنایخود، تفاوتی با شعاردادن در خیابان و شعارنویسی روی دیوار و... نداردهر دو کنشی معطوف به نفی نظم سیاسیِ مستقر هستندقطعا هیچ تحلیلگر و صاحب‌نظری انکار نمی‌کند که همین شعاردادن در کف خیابان هم ریشه‌های متعددی از جنس اقتصاد و سیاست وفرهنگ دارداما به هر حال برای تمام نظامات سیاسی دنیا مفروض است که «خیابان قلمرو امنیت است». لذا هر اقدامی معطوف بهمقابله با نظم سیاسی مستقر در عرصه خیابان، فارغ از ماهیت و ابعادِ متکثّر آن، دلالتی امنیتی داردامر امنیتی نیز لاجرم نیازمندراهکارهای کوتاه مدت استپدیده کشف حجاب در وضعیت کنونی به اعتبار وجه امنیتی آن، نیازمند راهکار کوتاه مدت برای مدیریت وکنترل استبدیهی است که کار فرهنگیِ بلندمدت راهکار کارآمدی برای مدیریت این غائله‌ی کف خیابان نیست.

ابوالفضل اقبالی

۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۴۲