اخبار

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک در اسفند ماه 1401

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک در اسفند ماه 1401

 

 برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک در اسفند ماه 1401

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهک هشتم  اسفند ماه 1401با حضور امام جمعه،  فرماندار و دیگر اعضای شورای فرهنگ عمومی برگزار گردید، در این جلسه درخصوص  برنامه های نیمه شعبان و روز جوان بحث و گفتگو به عمل آمده و مواردی به تصویب این شورا رسید.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸