اخبار

چهار در چهار مهندسی فرهنگ

چهار در چهار مهندسی فرهنگ
سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی از آغاز مرحله تدوین شناسنامه‌ برنامه‌های برش استانی خبر داد.
افشین تحفه‌گر در حاشیه نشست تدوین شناسنامه‌ برنامه‌های برش استانی گفت: این نشست، نشستی چهار جانبه بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، سازمان برنامه‌ و بودجه و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و متناظرین آن‌ها در چهار استان خراسان‌ رضوی، سیستان و بلوچستان،  هرمزگان و گلستان بود که به میزبانی مشهدی‌ها برگزار شد. 
تحفه‌گر سپس درباره هدف و رویکرد این نشست، تصریح کرد: اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در برش‌های استانی برآورد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور اعلام شده بود. نشست امروز،،کارگاهی توجیهی برای چگونگی تکمیل شناسنامه‌ هر برنامه به مثابه یک پروژه مهندسی بود تا نهادهای نظارتی بتوانند پیشرفت، تحقق اهداف و اثربخشی آن‌ها را در خلال و پس از اجرا پایش کنند. 
سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به همت جمعی برای تدوین و اجرای برش استانی در خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: برش استانی با صرف بیش از ۱۰۰۰ نفرساعت کار مطالعاتی، کارگاهی، پژوهشی و اسنادی؛ با همراهی دستگاه‌های اجرایی استان تدوین، تصویب و در تیرماه سال جاری رونمایی شد. اعتبارات اجرای آن برآورد شده و به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید و امیدواریم با تکمیل شناسنامه پروژه‌های آن، بتوانیم این اعتبارات را جذب کنیم. 
وی همچنین با مرور مسائل اولویت‌دار شناسایی شده در برش استانی، افزود: برای پنج مساله " سبک زندگی"، "فرهنگ میزبانی و زیارت"، "توانمندسازی فرهنگی حاشیه نشینان شهرها"، "اقتصاد فرهنگ و هنر"و " مدیریت یکپارچه فرهنگ و هنر"، در مجموع ۱۳۶ برنامه اقدامی طراحی شده است که امیدواریم  طی چهارسال اجرای آن، به حل بخشی از مساله بیانجامد. 
گفتنی است برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی خراسان رضوی، یکی از ۱۲ برش استانی تدوین شده در کشور است که با هدف هم افزایی فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی در رفع چالش‌های فرهنگی استان تدوین شده است.
۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۶:۴۴
آزاده آزادنیا- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی |