اخبار

در طی سفر دبیر جناب آقای دکتر امامی به استان همدان صورت پذیرفت:

نشست اعضای شورای مرکزی جبهه فرهنگی اجتماعی همدان با دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

نشست اعضای شورای مرکزی جبهه فرهنگی اجتماعی همدان با دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
در نشست اعضای شورای مرکزی جبهه فرهنگی اجتماعی همدان با دبیرشورای فرهنگ عمومی کشور، اعضای این تشکل مردمی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در حوزه فرهنگ عمومی پرداختند و سید مجید امامی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور با تشریح رویکردهای شورای فرهنگ عمومی کشور در دوره جدید فعالیت، یکی از مهمترین ظرفیت های موجود در استان ها در جهت نیل به اهداف شورای فرهنگ عمومی را وجود دفاتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان ها بر شمردند.
۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۲۲