اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی به استان اصفهان سفر کرد

دبیر شورای فرهنگ عمومی به استان اصفهان سفر کرد

در پی دیدار دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اعضا شوری فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها به استان اصفهان سفر کرد.

مشروح دیدار در اخبار بعدی منعکس خواهد شد.

۲۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۵