اخبار

گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۷۵: ت‍ه‍ران‌)

گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۷۵: ت‍ه‍ران‌)
سرشناسه : گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۷۵: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : پ‍ی‍ام‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ "اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌"/ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍ده‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ - م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ردرو، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ص‍ادق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دان‍ش‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۲ ص‌.‬: ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰ ری‍ال‌‬‏‫: ‭964-5874-30-0‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏یادداشت : ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ن‌ گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ "م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ - دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌" ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ "ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ ب‍ه‍م‍ن‌" است.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۹.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۰.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ف‍ردرو، م‍ح‍س‍ن‌، . - ۱۳۳۶
‏شناسه افزوده : ص‍ادق‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، [شاعر]
‏شناسه افزوده : شورای فرهنگ عمومی. دبیرخانه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GV۱۲۱۸/۵‏‫‭/گ۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۴۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۰۶۸۹

۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید