اخبار

برگزاری جلسه تصمیم گیری در ارتباط با موضوع مطرح شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی

برگزاری جلسه تصمیم گیری در ارتباط با موضوع مطرح شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی

جناب آقای نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و دبیر شورای فرهنگ عمومی به اتفاق آقایان نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه و زاهدی مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی مباحث پیش بینی شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی را خدمت نماینده محترم ولی فقیه آیت ا... عبادی مطرح نمودند و مقرر گردید از بین موضوعات ذکر شده رونق ملی و مباحث قرآنی و یک موضوع دیگر، با اولویت یک موضوع انتخاب و در جلسه شورای فرهنگ عمومی که احتمالا تا آخر خرداد ماه یا هفته اول مرداد برگزار می گردد مطرح گردد. 

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷