آشنایی با شورااسامی مدیران دبیرخانه شورا

مدیران و مسئولان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

فهرست مدیران و مسئولین حوزه های دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی - 1398

نام و نام خانوادگی

مسئولیت فعلی

مدرک تحصیلی

آدرس و تلفن محل کار

سید محمدرضا موالی زاده

دبیر شورای فرهنگ عمومی

*دکترای پزشکی

*کارشناس ارشد علوم سیاسی

میدان بهارستان خ کمال الملک پ 18

33935490

فاضل عبادی

مدیر کل

 کارشناسی مدیریت

33911555

سعیده شرف الدین

معاون فرهنگ عمومی

کارشناسی ارشد 

33113843

علی آقا بابا

معاون مطالعات و برنامه ریزی

 کارشناسی ارشد

33941144

فاطمه نصیری

مشاور محتوایی دبیر شورا

 کارشناسی ارشد

33960505 داخلی 307

امیر رضا رسولی جامع

مشاور اجرایی، اداری و مالی مدیرکل

کارشناسی

33960099

مریم زارع پستکی زاد

رییس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس نامگذاری ایام

 کارشناسی ارشد

 33914400

رضا مجیدی زاده

کارشناس مسئول مطالعات

کارشناسی برنامه ریزی 

33960505 داخلی 119

فرهنگ محمود زاده

کارشناس مسئول امور استانها

کارشناسی ارشد 

 33964333

سیده خدیجه موسوی

مسئول ثبت و مکاتبات

کارشناسی 

 33990055

ابوالفضل بنائیان

مسئول پشتیبانی و و روابط عمومی

کارشناسی ارشد 

33113268

محسن نادعلی

مسئول دفتر دبیر شورا

 کارشناسی

33935490