رصد فرهنگی و مطالعاتانتشاراتنشریهفصلنامه فرهنگ عمومی - شماره 4