ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با میثم مهدیار - معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات