تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

این رساله تحت عنوان «تلویزیون ماهواره ای (برنامه های ماهواره ای) و تاثیر آن بر فرد و جامعه» در دو فضای مفهومی (تئوریک) و عینی(امپریک) با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام پذیرفت.

این رساله تحت عنوان «تلویزیون ماهواره ای (برنامه های ماهواره ای) و تاثیر آن بر فرد و جامعه» در دو فضای مفهومی (تئوریک) و عینی(امپریک) با حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی انجام پذیرفت.

مساله مورد نظر، به طور کلی بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (به ویژه تلویزیون های ماهواره ای) بر فرد و جامعه بوده ا ست. ارتباط ماهواره ای در زمینه ارسال تصاویر تلویزیونی از طریق ماهواره های رادیو و تلویزیونی که به دنبال آن تلویزیون ماهواره ای هم می گویند، برقرار می شود. این ماهواره ها همانند وسایل ارتباط جمعی تاثیرهایی آشکار، سریع، مستقیم، متعدد و نافذ بر فرد و جمعه دارند.

از نظر مسئولان و کارگزاران مملکتی، این تاثیرها وضعیت فرهنگی - ارتباطی جامعه ما را به مخاطره انداخته است و سعی و تلاش وافر در دستیابی به روش هایی برای کاهش تاثیرهای متعدد وو متنفذ این وسایل ارتباطی شده است. چنین قلمروی از تاثیر، نیاز به اگاه شدن از اثرهای مختلف آن را در محقق برانگیخت و انجام بررسی در این زمینه را ضروری ساخت.

در این رساله سه هدف کلی دنبال شده است:

هدف اول: بررسی نظری تتاثیر وسایل ارتباط جمعی با تاکید بر اثرهای تلویزیون های ماهواره ای بر فرد و جامعه

هدف دوم: بررسی نظر بینندگان برنامه های ماهواره ای در مورد تاثیر برنامه های ماهواره بر فرد و جامعه

هدف سوم: بررسی ویزگی های فردی و پایگاه افتصادی اجتماعی بینندگان برنامه های ماهواره و بررسی رابطه این ویژگی ها با نظر آنان.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.