جلسه قرارگاه زیست عفیفانه با هدف بررسی اقدامات دستگاه‌های فرهنگی