آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه شصتمصوبات سال 1367ضوابط نحوه مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور

ضوابط‌ نحوة‌ مطالعة‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور – مصوب 1367/3/21

ضوابط‌ نحوه‌ اجرای‌ بند 5 آیین‌نامه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور [1]که‌ در این‌ مصوبه‌ به‌ اختصار شورا نامیده‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است:

ماده‌ 1: هدف‌

الف‌ ) آگاهی‌ از وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور و ارزیابی‌ مستمر آن‌ برای‌ کمک‌ به‌ سیاستگذاری‌ در جهت‌ رشد فرهنگ‌ عمومی‌ و رواج‌ فرهنگ‌ اسلامی‌

ب‌ ) فراهم‌ آمدن‌ زمینه‌ مناسب‌ برای‌ انجام‌ تحقیقات‌ نظری‌ و کاربردی‌ در مسائل‌ مهم‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ و هماهنگی‌ در برنامه‌های‌ تحقیقاتی‌

ماده‌ 2: موضوع‌

‌‌اهم‌ موضوعات‌ مورد مطالعه‌ از قبیل‌ عناوین‌ زیر است:

1 – کتاب‌ و کتابخوانی‌ و تألیف‌ و تصنیف‌ 2- مطبوعات‌ 3- سینما 4- هنرهای‌ مختلف‌ (تئاتر، موسیقی، نقاشی، خط‌ و …) 5- تبلیغات‌ (صداوسیما، مساجد، نماز جمعه‌ و جماعات) 6- آداب‌ و رسوم‌ و سنتهای‌ ملی‌ و قومی‌ 7- اعیاد و مراسم‌ مذهبی‌ و ملی‌ 8- مسائل‌ فرهنگی‌ اقلیتهای‌ مذهبی‌ و قومی‌ 9- خانواده‌ و مسائل‌ آن ‌10- ورزش‌ و تفریحات‌ سالم‌ 11- انحرافات‌ اجتماعی‌ (اعتیاد و منکرات‌ و …) 12- مسائل‌ جوانان‌ 13- و …

ماده‌ 3: روش‌ کار

الف‌ – وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ موظف‌ است‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور را به‌ طور دائم‌ مطالعه‌ و گزارشهای‌ آماری‌ و تحلیلی‌ پژوهشها و مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در هر سال‌ را حداکثر تا پایان‌ خردادماه‌ سال‌ بعد جهت‌ بررسی‌ و ارزیابی‌ نهایی‌ به‌ شورا عرضه‌ نماید.

تبصره‌ 1- طرح‌ اجرایی‌ نحوه‌ مطالعه‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور از سوی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورا می‌رسد.

تبصره‌ 2- مشروح‌ عناوین‌ موضوعات، عرصه‌ها و چهارچوب‌ روشهای‌ مطالعه، در طرح‌ اجرایی‌ خواهد آمد.

تبصره‌ 3- کلیه‌ دستگاههای‌ تحقیقاتی، برنامه‌ریزی‌ و اجرایی‌ که‌ فعالیت‌ آنها به‌ نحوی‌ از انحأ در ارتباط‌ با مسائل‌ مورد مطالعه‌ در فرهنگ‌ عمومی‌ است، با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط، مکلف‌ به‌ همکاری‌ و هماهنگی‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ می‌باشند.

تبصره‌ 4- مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ گزارشهای‌ طبقه‌ بندی‌ شده‌ و موردی‌ از مسائل‌ فرهنگ‌ عمومی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ توسط‌ شورا تعیین‌ و اعلام‌ می‌شود بر عهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است.

ب‌ – شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها مکلفند گزارش‌ سالانه‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ را تا پایان‌ خردادماه‌ سال‌ بعد به‌ شورا ارائه‌ نمایند.

ج‌ – شورا با توجه‌ به‌ گزارش‌ها نسبت‌ به‌ بررسی‌ و ارزیابی‌ نهایی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور اقدام‌ و نتیجه‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ ارائه‌ خواهد نمود.

ماده‌ 4: این‌ مصوبه‌ در 4 ماده‌ و 4 تبصره‌ در جلسه‌ 54، 55 و 56 در تاریخ‌های‌ 2/10، 2/24 و 1367/3/21 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور به‌ تصویب‌ رسید.

——————————————————————————–

[1] – این ضوابط براساس آئین نامه شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی مصوب چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسه مورخ 64/8/7 و 64/8/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تهیه شده است . و در سالهای بعد مورد باز نگرش شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و به صورت کاملتری تغییرات اساسی یافت.