آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه شصتمصوبات سال 1367طرح اجرایی نحوه مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور

طرح اجرایی نحوه مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی

طرح اجرایی نحوه مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور

مصوب جلسه 56 مورخ 67/3/21 شورای فرهنگ عمومی


در اجرای‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 3 «ضوابط‌ نحوه‌ مطالعه‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور» طرح‌ اجرایی‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ می‌گردد:

ماده‌ 1: مجری‌ طرح، دفتر پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ – که‌ در این‌ طرح‌ اختصاراً‌ دفتر پژوهشها نامیده‌ می‌شود، به‌ عنوان‌ عامل‌ اجرایی‌ طرح‌ تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 2: وظایف‌

2-1- تماس‌ با کلیه‌ دستگاههای‌ تحقیقاتی، برنامه‌ریزی‌ و اجرایی‌ به‌ منظور آگاهی‌ از فعالیت‌ها و گردآوری‌ اطلاعات‌ و نتایج‌ پژوهش‌های‌ فرهنگی‌ انجام‌ یافته‌

2-2- انجام‌ پژوهش‌های‌ لازم‌ در عرصه‌ها و موضوعات‌ تعیین‌ شده‌ در باب‌ فرهنگ‌ عمومی‌

2-3- همکاری‌ و تماس‌ مستمر با شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور و استان‌ها به‌ منظور آگاهی‌ و کسب‌ اطلاعات‌ مورد نیاز از وضعیت‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها

2-4- پیشنهاد انجام‌ تحقیق‌ در موضوعات‌ مورد نظر به‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ و دریافت‌ نتایج‌ آنها

2-5- تلخیص، تنظیم، تنقیح‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و نتایج‌ گزارشهای‌ واصله‌ و انجام‌ شده‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

تبصره‌ – بدیهی‌ است‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انجام‌ سفارشهای‌ مربوط‌ به‌ بند 4/2، از طریق‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور تأمین‌ خواهد شد.

ماده‌ 3: عرصه‌ها و موضوعات‌ مورد مطالعه‌

3-1- دفتر پژوهش‌ها، موضوعات‌ مندرج‌ در ماده‌ 2 «ضوابط‌ نحوه‌ مطالعه‌ دائمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور» را به‌ عنوان‌ اهم‌ موضوعات‌ مورد مطالعه‌ در دستور کار خود قرار می‌دهد.

3-2- طبقه‌بندی‌ نهایی‌ مشروح‌ عرصه‌ها و موضوعات‌ پژوهش‌ فرهنگ‌ عمومی‌ پس‌ از بررسی‌های‌ کارشناسی‌ – به‌ عنوان‌ ضمیمه‌ این‌ طرح‌ – توسط‌ دفتر پژوهش‌ها سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ طرح‌ تهیه‌ و ارائه‌ خواهد شد.

ماده‌ 4: این‌ طرح‌ در 4 ماده‌ و یک‌ تبصره‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور به‌ تصویب‌ رسید.[1]

این طرح در سال های بعد در شورای فرهنگ عمومی به صورت کاملتری تغییر یافت.