طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری

طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری

(مصوب جلسات 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 مورخ 66/2/26 ، 66/3/9 ، 66/3/26 ، 66/4/13 ، 66/4/27 و 66/6/7

شورای فرهنگ عمومی)

مقدمه‌

‌ ‌به‌منظور تنظیم‌ امور و فعالیتهایی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ تبلیغات‌ دیواری‌ در سطح‌ شهرها صورت‌ می‌گیرد و هماهنگ‌ نمودن‌ کوششهای‌ تبلیغی‌ سازمانها و مراکز فرهنگی‌ هنری‌ در این‌ زمینه‌ و بهبود کیفیت‌ این‌ قبیل‌ تبلیغات‌ در ارتباط‌ با مفاد بند 2 ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی[1] شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ با اهداف‌ و وظایف‌ و اختیارات‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌شود:

ماده‌ 1: هدایت‌ تلاشهای‌ مردمی‌ و جمعی‌ در زمینه‌های‌ تبلیغات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و سیاسی‌ در معابر و راهها، میادین‌ و اماکن‌ عمومی‌ و همچنین‌ بهره‌گیری‌ مناسب‌ و مطلوب‌ و به‌ جا از امکانات‌ عمومی‌ در جهت‌ افزایش‌ آگاهی‌ و رشد فرهنگ‌ عمومی‌ و ایجاد هماهنگی‌ و نظم‌ لازم‌ در این‌ زمینه.

ماده‌ 2: تبلیغات‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از: شعار نویسی، نقاشی، طراحی‌ و نصب‌ پوستر و همچنین‌ اطلاعیه‌ و اعلامیه‌ و تندیس‌ و کتیبه‌ در زمینه‌ها و موضوعات‌ مختلف‌ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تجاری‌ و … در سطح‌ شهر که‌ توسط‌ دستگاههای‌ دولتی، ارگانها، نهادهای‌ مردمی، انجمن‌ها، مراکز، جمعیت‌ها، مؤ‌سسات، شرکتها و اشخاص‌ صورت‌ می‌گیرد.

ماده‌ 3: شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌

الف‌ ) شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ در تهران‌ زیر نظر وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌شود. اعضای‌ این‌ هیأت‌ عبارتند از:

1- نماینده‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌

2 – نماینده‌ نخست‌ وزیری‌

3 – نماینده‌ شهرداری‌

4- نماینده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

5- سه‌ نفر آشنا به‌ مسائل‌ اسلامی، هنری‌ و ارتباطات‌ به‌ پیشنهاد وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ب‌ ) شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ در استان‌ زیر نظر ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ ترتیب‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

1- مدیر کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌

2- نماینده‌ استانداری‌

3- نماینده‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌

4- نماینده‌ شهرداری‌

5 – سه‌نفرصاحبنظردرمسائل‌اسلامی،هنری‌وارتباطات‌باتصویب‌شورای‌فرهنگ‌عمومی‌ استان‌

ج‌ ) در شهرهای‌ هر استان‌ به‌ تناسب‌ نیاز منطقه‌ و امکانات‌ موجود جهت‌ نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ ضوابط، شورایی‌ زیر نظر شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ استان‌ تشکیل‌ خواهد شد.

تبصره‌ – در صورتی‌ که‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ تشکیل‌ نشده‌ باشد، انتخاب‌ آنان‌ بر عهده‌ شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ استان‌ خواهد بود.

ماده‌ 4: وظایف‌ و اختیارات‌

1 – سیاستگذاری‌ و تعیین‌ ضوابط‌ کلی‌ و عمومی‌ در امر تبلیغات‌ شهری‌ در چهارچوب‌ اصول‌ و موازین‌ ذیل:

الف‌ ) مراعات‌ جهات‌ شرعی‌ و مقررات‌ قانونی‌

ب‌ ) توجه‌ به‌ مبانی‌ تبلیغ‌ و اصول‌ ارتباطاتی‌ و رعایت‌ اصول‌ زیبایی‌ شناختی‌ و توجه‌ به‌ خصایص‌ هنری‌ اسلامی‌ و ملی‌

ج) لحاظ‌ مسائل‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ کشور و ویژگی‌های‌ فرهنگی‌ مناطق‌

د ) اجتناب‌ از مداهنه‌ و چاپلوسی، استهزأ و عیبجویی‌ و پرهیز از افراط‌ و تفریط، تکرار غیرلازم‌ و ابتذال‌ در تبلیغ‌

تبصره‌ – تشخیص‌ حدود و نحوه‌ ارتباط‌ هر یک‌ از این‌ موارد با هر یک‌ از انواع‌ تبلیغات‌ موضوع‌ ماده‌ 2 بر عهده‌ شورا است.

2 – تقویت‌ انگیزه‌های‌ مردمی‌ و ایجاد زمینه‌های‌ مشارکت‌ همگانی‌ در فعالیتهای‌ تبلیغی‌ شهری‌ و هدایت‌ این‌ کوششها از طریق‌ آموزش‌ عمومی‌ و انجام‌ برنامه‌های‌ توجیهی‌ و توضیحی‌ از قبیل‌ طرح‌ موضوع‌ در نماز جمعه، صدا و سیما و مطبوعات‌

3 – بررسی‌ سالانه‌ وضعیت‌ تبلیغات‌ شهری‌ کشور و ارزیابی‌ فعالیتهای‌ هدایتی‌ و نظارتی‌ شوراها در این‌ زمینه‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

4 – تهیه، اعلام‌ و ابلاغ‌ برنامه‌های‌ لازم‌ با شیوه‌های‌ مناسب‌ برای‌ پاکسازی‌ سطح‌ شهر از آثار تبلیغی‌ نامطلوب‌ و نابجا از طریق‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ و طرق‌ مناسب‌ دیگر و همچنین‌ جلوگیری‌ از انجام‌ هرگونه‌ تبلیغات‌ غیرمجاز و نامنأسب‌ از طریق‌ دستگاههای‌ قانونی‌ و اجرایی‌

5 – مراقبت‌ در حفظ‌ شعارها، کتیبه‌ها و هرگونه‌ آثار تبلیغی‌ شهری‌ که‌ از جنبه‌های‌ تاریخی‌ یا هنری‌ واجد ارزش‌ خاص‌ می‌باشد و توجه‌ دادن‌ مسئولین‌ و سازمانهای‌ ذیربط‌ به‌ حفاظت‌ از آنها

6 – تعیین‌ یا ایجاد محلهای‌ مناسب‌ و مجاز برای‌ انواع‌ تبلیغات‌ فرهنگی‌ یا تجاری.

تبصره‌ 1- استفاده‌ از دیوار خانه‌ها و ساختمانهای‌ اشخاص، سازمانها، مؤ‌سسات، نهادها و ادارات‌ و … بدون‌ اجازه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ آنها و بدون‌ رعایت‌ سایر ضوابط‌ مندرج‌ در این‌ مصوبه‌ ممنوع‌ است.

تبصره‌ 2 – هرگونه‌ تبلیغات‌ بر روی‌ دیوار سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های‌ خارجی‌ کلاً‌ ممنوع‌ است.

7 – همکاری‌ با شهرداری‌ در تعیین‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ میزان‌ و نحوه‌ دریافت‌ عوارض‌ از انواع‌ تبلیغات‌ و آگهی‌های‌ تجاری‌ در سطح‌ شهر و نظارت‌ بر کسب‌ و مصرف‌ عوارض‌ مزبور[2]

8 – هرگونه‌ پیشنهاد تأمین‌ بودجه‌ برای‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ نمونه‌ از محل‌ دریافت‌ عوارض‌ تبلیغات‌ تجاری‌ و …

9 – کلیه‌ مراکز و مؤ‌سسات‌ دولتی‌ و غیردولتی، نظامی‌ و انتظامی‌ و اشخاص، موظفند برای‌ اجرای‌ طرحهای‌ تبلیغاتی‌ خود در اماکن‌ مجاز که‌ از سوی‌ شورا تعیین‌ و اعلام‌ می‌شود ضمن‌ ارائه‌ طرح‌ به‌ شورای‌ مذکور، مجوز لازم‌ را دریافت‌ دارند.

تبصره‌ 1- اماکن‌ و مناطقی‌ که‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ طرح‌ قرار می‌گیرد، به‌ وسیله‌ شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ تعیین‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 2 – کوششهای‌ تبلیغی‌ در نقاط‌ و محله‌های‌ دیگر شهر با رعایت‌ ضوابط‌ و اصول‌ فنی، هنری، فرهنگی، سیاسی‌ و … که‌ در سایر موارد و بندهای‌ این‌ مصوبه‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است، بلامانع‌ خواهد بود.

10 – حدود وظایف‌ و مسئولیت‌ هر یک‌ از سازمانهای‌ عضو و نحوه‌ تشکیل‌ و تداوم‌ جلسات‌ و کیفیت‌ همکاری‌ اعضأ با یکدیگر، در نخستین‌ جلسات‌ شورا تعیین‌ خواهد شد.

11 – کلیه‌ دستگاهها و مؤ‌سساتی‌ که‌ با توجه‌ به‌ وظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ تبلیغات‌ شهری‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط‌ با امور مربوط‌ به‌ این‌ شورا قرار دارند، در چهارچوب‌ این‌ مصوبه، مکلف‌ به‌ همکاری‌ می‌باشند.

ماده‌ 5: ضوابط‌ فوق‌ مشتمل‌ بر 5 ماده‌ و 5 تبصره‌ در جلسات‌ سی‌ و ششم‌ تا چهل‌ و یکم‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در تاریخهای 2/26 ، 3/9 ، 3/23 ، 4/13، 4/27، 66/6/7  به‌ تصویب‌ رسید.[3]

——————————————————————————–

[1] – طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مطابق آئین نامه شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی مصوب چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/8/64 و 14/8/64 شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است. این طرح در دستور شورای عالی به بحث و بررسی نرسیده است و برای اجرا لازم است مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. [2] – این بند در ارتباط با ماده 42 قانون شهرداری و بند ب ماده یک تصویبنامه شماره 4385/140/160 مورخ 12/11/1365 وزارت کشور و با توجه به عضویت نماینده شهرداری در شورای تبلیغات شهری تنظیم و تصویب شده است.