آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه شصتمصوبات سال 1366اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

مصوب جلسه 1366/7/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی

به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ و وظایف‌ مشروحه‌ ذیل، انجمنی‌ تحت‌ عنوان‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌ تأسیس‌ می‌شود.

ماده‌ 1: هدف‌

‌ ‌معرفی‌ و بزرگداشت‌ عالمان‌ و متفکران‌ عرصه‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلام‌ و احیا و انتشار آثار ارزنده‌ آنان‌ و همچنین‌ معرفی‌ آثار فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلام‌ و ایران‌ و نقش‌ و سهم‌ ایرانیان‌ در اعتلا و ارتقای‌ آن.

ماده‌ 2: رئوس‌ وظایف‌

الف‌ ) تهیه‌ و انتشار زندگینامه‌ عالمان‌ و متفکرانی‌ که‌ در اعتلای‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلام‌ و ایران‌ منشأ اثر بوده‌اند و احیای‌ آثار آنان.

ب‌ ) برگزاری‌ کنگره‌های‌ تحقیقی‌ و برپایی‌ مراسم‌ بزرگداشت‌ و کمک‌ به‌ ساختن‌ بناهای‌ یادبود و امثال‌ آن‌ و مشارکت‌ مؤ‌ثر در سمینارها و کنگره‌ها و مجامع‌ و نمایشگاههای‌ فرهنگی‌ مهم‌ ایران‌ و جهان.

ج‌ ) تجلیل، تشویق‌ و حمایت‌ از پدید آورندگان‌ آثار فرهنگی‌ و علمی‌ ارزنده‌ و همکاری‌ در امر انتخاب‌ کتب‌ برگزیده‌ سال.

د ) مبادله‌ اطلاعات‌ و همکاری‌ با مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ و کتابخانه‌های‌ داخل‌ و خارج‌ کشور در زمینه‌ تهیه‌ و تکمیل‌ فهرست‌ مجموعه‌های‌ نفیس‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و کتب‌ و نسخ‌ خطی‌ و تلاش‌ در نشر این‌ کتب‌ و نسخ‌ و تشویق‌ و ترغیب‌ به‌ تحقیق‌ در آثار ارزنده‌ فرهنگ‌ اسلام‌ و ایران‌

ه ) معرفی‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ اسلام‌ در ایران‌ و به‌ ویژه‌ سهم‌ ایرانیان‌ در خدمت‌ به‌ اسلام‌ و تمدن‌ اسلامی‌ و میراث‌ اسلام‌ در ایران‌

ماده‌ 3: اعضای‌ هیأت‌ امنأ

1 – رئیس‌ جمهوری(ریاست‌ عالیه)

2 – وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

3 – وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

4 – سه‌ نفر از اساتید و شخصیتهای‌ دانشگاهی‌ به‌ معرفی‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و تأیید شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

5 – سه‌ نفر از علما و شخصیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ کشور به‌ معرفی‌ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و تأیید شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

ماده‌ 4: در مورد ترکیب‌ هیأت‌ مدیره، منابع‌ مالی‌ و سایر امور انجمن، هیأت‌ امنأ در چهارچوب‌ این‌ مصوبه‌ به‌ نحو مقتضی‌ اتخاذ تصمیم‌ خواهد نمود.

ماده‌ 5: این‌ مصوبه‌ در 5 ماده‌ طی‌ جلسات‌ بیست‌ و هشتم‌ تا سی‌ و دوم‌ از تاریخ 65/10/27 تا 65/12/9 در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شده‌ و در جلسات‌ 124 و 128 مورخ‌ 66/6/3 و 66/7/21 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با اصلاحاتی‌ به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسید.

متمم‌ اساسنامه‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌

(مصوب‌ جلسه‌ 258 مورخ‌ 73/6/1 شورای‌ مشترک‌ و تأیید جلسه‌ 328 مورخ‌ 73/6/29 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی)

‌‌با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 4 اساسنامه‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی(مصوب‌ جلسات‌ 124 و 128 مورخ‌ 66/6/3 و 66/7/21 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی) و به‌ منظور اداره‌ انجمن‌ و تصریح‌ وظایف‌ هیأت‌ امنای‌ انجمن‌ در جلسه‌ مورخ‌ 73/4/12 خود، این‌ موارد را تصویب‌ کرد.

ماده‌ 1: ارکان‌ انجمن‌

الف‌ ) هیأت‌ امنأ

ب‌ ) هیأت‌ مدیره‌

ج‌ ) مجمع‌ عمومی‌ اعضأ

الف‌ ) هیأت‌ امنأ

ماده‌ 2: وظایف‌ هیأت‌ امنأ

الف‌ ) تصویب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و رئیس‌ انجمن‌ به‌ پیشنهاد وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

ب‌ ) تصویب‌ سیاستها و خط‌ مشی‌های‌ انجمن‌

ج‌ ) بررسی‌ و تصویب‌ عملکرد و محاسبات‌ سالیانه‌ انجمن‌

د ) تصویب‌ تشکیل‌ شعب‌ انجمن‌ در هر استان‌ یا خارج‌ از کشور و تأیید هیأت‌ امنای‌ هر کدام‌

ب) هیأت‌ مدیره‌

ماده‌ 3: هیأت‌ مدیره‌ مرکب‌ از 5 نفر است‌ که‌ هر دو سال‌ یک‌ بار انتخاب‌ می‌شوند و تجدید انتخاب‌ آنها بلامانع‌ است.

ماده‌ 4: وظایف‌ هیأت‌ مدیره‌

الف‌ ) اجرای‌ تصمیمات‌ هیأت‌ امنأ

ب‌ ) اداره‌ امور جاری‌ انجمن‌

ج‌ ) تنظیم‌ و تصویب‌ برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تشکیلات‌ انجمن‌ طبق‌ اساسنامه‌ آن‌

د ) برگزاری‌ مجمع‌ عمومی‌

ماده‌ 5: هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند برای‌ امور جاری‌ انجمن، علاوه‌ بر استخدام‌ افراد لازم، از معاونت‌ و بکارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ سازمانها و مؤ‌سسات‌ دولتی، به‌ ویژه‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استفاده‌ کند.

ج) مجمع‌ عمومی‌

ماده‌ 6: مجمع‌ عمومی‌ مرکب‌ است‌ از اجتماع‌ اعضای‌ رسمی‌ و افتخاری‌ علاقمند به‌ اهداف‌ انجمن‌ که‌ در زمینه‌ توسعه‌ و تقویت‌ فعالیتهای‌ آن، راهنمایی‌ و همکاری‌ می‌کنند.

منابع‌ مالی‌ و محاسبات‌ انجمن‌

ماده‌ 7: منابع‌ مالی‌ انجمن‌ عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ) درآمد حاصل‌ از عوارض‌ قانونی‌ از جمله‌ سیمان‌

ب‌ ) کمکهای‌ مالی‌ و تجهیزاتی‌ بخش‌ دولتی‌ و یا خصوصی‌

ج‌ ) درآمد حاصل‌ از فروش‌ نشریات‌ و کتب‌ انجمن‌

د ) درآمدهای‌ متفرقه‌

ماده‌ 8: محاسبات‌ انجمن‌ به‌ عهده‌ خزانه‌دار است‌ و حواله‌های‌ صادر شده‌ باید به‌ امضای‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و خزانه‌ دار برسد.

تبصره‌ – عایدات‌ انجمن‌ منحصراً‌ صرف‌ امور ناظر به‌ اهداف‌ و خطمشی‌های‌ انجمن‌ می‌شود.

وضعیت‌ حقوقی‌ و ثبت‌ انجمن‌

ماده‌ 9: انجمن، مؤ‌سسه‌ای‌ است‌ عمومی، عام‌المنفعه‌ و دائمی‌ و اموال‌ آن‌ نیز عمومی‌ است.

تبصره‌ – کلیه‌ حقوق‌ و امتیازات‌ و اموال‌ انجمن‌ آثار ملی(سابق) به‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌ تعلق‌ دارد و این‌ انجمن‌ جایگزین‌ انجمن‌ آثار ملی‌ محسوب‌ می‌شود.

‌ ‌این‌ متمم‌ در 9 ماده‌ و 2 تبصره‌ در جلسه‌ 338 مورخ‌ 73/6/29 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ تصویب‌ شد.