آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1390قدردانی از عملکرد معاونت فرهنگی

قدردانی از عملکرد معاونت فرهنگی

قدردانی از عملکرد معاونت امور فرهنگی

 (مصوب جلسه  548 مورخ 27/2/1390 شورای فرهنگ عمومی)

 

    پیرو طرح موضوع «بیست و چهارمین نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران» در بخش اخبار فرهنگی جلسه 548 مورخ 27/2/90 شورای فرهنگ عمومی و با توجه به عملکرد معاونت امور فرهنگی در رشد کمی و کیفی نمایشگاه کتاب، افزایش تعداد بازدیدکنندگان، افزایش میزان فروش کتاب و توجه به نقش و جایگاه روحانیت و حضور فعال این قشر در نمایشگاه کتاب؛ بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی شورای فرهنگ عمومی را از اقدامات ارزشمند آن معاونت و کلیه دست­ اندرکاران عرصة نشر و کتاب در برگزاری مطلوب و با شکوه نمایشگاه بین­ المللی کتاب اعلام می­ن ماید.

 

                                                                     

                                                                                                                 سید محمدحسینی

                                                                                                         وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

                                                                                                        و رییس شورای فرهنگ عمومی