آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1397مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی»

مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی»

مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی»

مصوب جلسه 813 مورخ 1397/7/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 813 مورخ 17/7/1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/12/1396 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­‌شود:

«- اشخاص حقوقی زیر به عنوان 3 عضو جدید به ترکیب شورای فرهنگ عمومی الحاق می­شوند:

  • رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ایشان
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان
  • دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی