آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1396روز حقوق شهروندی و جمهوری اسلامی

نامگذاری روز 29 آذرماه به نام «روز حقوق شهروندی و جمهوری اسلامی»

 

نامگذاری روز 29 آذرماه به نام «روز حقوق شهروندی و جمهوری اسلامی»

مصوب جلسه 698 مورخ 96/11/17 شورای فرهنگ عمومی

در ششصد و نود و هشتمین جلسه مورخ 96/11/17 شورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد رییس محترم دفتر ریاست جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، روز 29 آذرماه به عنوان «روز حقوق شهروندی و جمهوری اسلامی» به اتفاق آرا به تصویب رسید.

* این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای درج در تقویم باید به تأیید شورای عالی برسد.