آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1396مناسبت های مصوب برای درج در تقویم سال 1397 هجری شمسی

مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومی برای درج در تقویم سال 1397 هجری شمسی

مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومی برای درج در تقویم سال 1397 هجری شمسی

مصوب جلسه 680 مورخ 96/1/29 و 698 مورخ 96/11/17 شورای فرهنگ عمومی

مناسبت های تصویب شده برای درج در متن تقویم:

1 – روز کشتی (5 شهریور)

2 – روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی (29 بهمن)

3 – روز بزرگداشت استان مؤذن زاده (15 مهر)

4 – روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (اول آبان)

5 – روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی (4 مرداد)

6 – روز حماسه، مقاومت و پایداری مردم اندیمشک (4 آذر)

7 – روز تکریم نماز جمعه (5 مرداد)

8 – روز حقوق شهروندی و جمهوری اسلامی (29 آذر)

 

* این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و پس از تصویب قابل اجرا می باشد.