آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395درج روز رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در متن تقویم رسمی کشور

 

 

درج روز رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در متن تقویم رسمی کشور

(مصوب جلسه 676 مورخ 1395/11/12شورای فرهنگ عمومی)

 

 

در جلسه 676 مورخ 1395/11/12 شورای فرهنگ عمومی، نامگذاری روز 19 دی ماه، به عنوان روز رحلت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، به منظور درج در متن تقویم رسمی کشور به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی