آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی

انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی

 

انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی

 

مصوبه «انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 774 مورخ 1394/11/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1394/10/1 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

« معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می شود».