آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395تعیین کمیته های 5 گانه به منظور بررسی اولویت های دستور جلسات شورا در سال 1396

 

تعیین کمیته های پنج گانه به منظور بررسی اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

(مصوب جلسه 676 مورخ 1395/11/12 شورای فرهنگ عمومی)

 

در جلسه 676 مورخ 1395/11/12 شورای فرهنگ عمومی پنج کمیته با مسوولیت افراد ذیل برای بررسی اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396  تعیین و تصویب شد:

1 – سبک زندگی و خانواده ، مسئول کمیته : دکتر شهیندخت مولاوردی

2 – اخلاق عمومی (تحول ارزشها ، ارتقای سطح آموزش فرهنگی، نقد پذیری، قانون گرایی) ، مسئول کمیته : دکتر عماد افروغ

3 – گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی (بسط و گسترش عدالت اجتماعی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، مسئولیت پذیری، تقویت روحیه کار جمعی و توجه به مصالح ملی و جمعی، روزی حلال، خرد ورزی و منطق گرایی، ساماندهی و گسترش فعالیت های مردمی در عرصه فرهنگ) ، مسئول کمیته : دکتر رضا پورحسین

4 – آسیب های اجتماعی (بی انضباطی و قانون گریزی (تصادفات و سرقت)، حاشیه نشینی، اعتیاد و مشروبات الگی و مواد مخدرف بی همسر بر اثر طلاق، زنان سرپرست خانوار، بی هویتی، بیکاری، بی حجابی ، خشونت، فرار از خانه، مفاسد اخلاقی، گروه های انحرافی، زندانیان )، مسئول کمیته : دکتر تقی رستم وندی

5 – سرمایه اجتماعی (امید به آینده، روحیه نشاط و شادابی، مشارکت اجتماعی، اعتیاد عمومی، اعتماد به دولت و نهادهای حکومتی، رضایت اجتماعی، سلامت فرهنگی، اعتماد به رسانه های جمعی داخلی، اتحاد و انسجام ملی و وحدت اسلامی )، مسئول کمیته : دکتر سعید پورعلی)

تبصره :

1 – اعضای شورا می توانند در کمیته های پنج گانه عضویت داشته باشند

2 – کمیته ها می توانند از صاحب نظران و متخصصان موضوع، خارج از شورای فرهنگ عمومی ، برای حضور در کمیته دعوت به عمل آورند.

3 – سفارش کار به دانشگاه یا حوزه با انعقاد قرارداد انجام پذیر است.

4 – هزینه های لازم برای انجام طرح ها بر عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی است

5 – مسئولین کمیته ها موظفند پیش نویس طرح، شامل چگونگی و فرآیند انجام کار در سال 1396 را تهیه کنند و برای تأیید به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی