آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

 

اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

)مصوب جلسه 676 مورخ 1395/11/12شورای فرهنگ عمومی)

 

در جلسه 676 مورخ 12/11/1395 شورای فرهنگ عمومی اولویت های دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396 به شرح ذیل به تصویب رسید:

1 – سبک زندگی و خانواده (الگوی مصرف)

2 – اخلاق عمومی (تحول ارزش ها، ارتقای سطح آموزش فرهنگی، نقد پذیری، قانون گرای)

3 – گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی (بسط و گسترش عدالت اجتماعی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، مسئولیت پذیری، تقویت روحیه کار جمعی و توجه به مصالح ملی و جمعی، روزی حلال، خرد ورزی و منطق گرایی، ساماندهی و گسترش فعالیت های مردمی در عرصه فرهنگ)

4 – آسیب های اجتماعی (بی انضباطی و قانون گریزی (تصادفات و سرقت)، حاشیه نشینی، اعتیاد و مشروبات الکلی و مواد مخدر، بی همسر بر اثر طلاق، زنان سرپرست خانوار، بی هویتی، بیکاری، بی حجابی، بدحجابی، خشونت، فرار از خانه، مفاسد اخلاقی، گروه های انحرافی، زندانیان)

5 – سرمایه اجتماعی (امید به آینده، روحیه نشاط و شادابی، مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد به دولت و نهادهای حکومتی، رضایت اجتماعی، سلامت فرهنگی، اعتماد به رسانه های جمعی داخلی ، اتحاد و انسجام ملی و وحدت اسلامی)


دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی