آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1394تعیین مناسبت های جدید تقویم سال 1394 هجری شمسی

 

تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی

 

مصوبه «تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی» که در جلسه 770 مورخ 1394/8/12شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1394/6/22  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

« 30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت

12 تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی«


حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی