آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1394انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی

 

مصوبه انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی

 

مصوبه «انتخاب سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 770 مورخ 1394/8/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1394/7/29 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«در اجرای مصوبه الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 532 شورای عالی انقلاب فرهنگی) آقایان دکتر عماد افروغ ، دکتر سیدعباس صالحی و دکتر محمدرضا جوادی یگانه به عنوان سه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی انتخاب می شوند.

 

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی