آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1393نامگذاری روز 27 آذر به عنوان روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری

 

مصوبه «تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر»

 

مصوبه «تعیین و نامگذاری روز 27 آذر» که در جلسه 757 مورخ 1393/9/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :

« – روز بیست و هفتم آذر به عنوان روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری تعیین و نامگذاری می شود»

 

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی