آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1393صدور مجوز چاپ تطبیق و نظارت بر انتشار تقویم رسمی کشور

 

صدور مجوز چاپ، تطبیق و نظارت بر انتشار تقویم رسمی کشور

مصوب جلسه 618 مورخ 1393/3/20 شورای فرهنگ عمومی

 

مطابق ماده 5 آیین نامه «نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص» مصوب جلسه 648 مورخ 88/6/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.

بر همین اساس، در ششصد و هجدهمین جلسه مورخ 93/3/20 شورای فرهنگ عمومی موضوع یکسان سازی مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در تقویم رسمی کشور، مطرح شد و به منظور پیگیری و آگاهی از روند اقدامات، برنامه ها و سیاست های اجرایی نهادها و سازمان های فرهنگی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلوگیری از هر گونه تشتت در تقاویم چاپی و ضرورت درج یکسان مناسبت های مصوب، موارد ذیل به تصویب رسید :

الف ) مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا پایان خردادماه هر سال، تقویم رسمی کشور را استخراج و برای اعمال و درج مناسبت های مصوب به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ب ) معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه ناظر بر فعالیت های چاپی در کشور، موظف است پس از تأیید و صدور مجوز چاپ تقویم از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، نسبت به نظارت بر اجرای ضوابط شورای فرهنگ عمومی اقدام نماید.

ج ) معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی به عنوان مرجع نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی در کشور، موظف است پس از تأیید و صدور مجوز چاپ تقویم از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، نسبت به صدور مجوز انتشار تقویم های تبلیغاتی اقدام نماید.

د ) کلیه مراکز، سازمان ها و نهادهایی که تقویم چاپ می کنند، موظف اند ضمن رعایت قوانین و مقررات، مجوز چاپ تقویم را قبل و بعد از چاپ برای ترخیص از چاپخانه، از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی دریافت کنند.

ه) کلیه ناشران تقویم موظف اند یک نسخه از تقویم رسمی کشور را قبل از ترخیص از چاپخانه ، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به عنوان ناظر و مرجع صدور مجوز چاپ ارایه دهند و پس از تأیید نهایی ، چاپخانه ها مجاز هستند نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند.

 

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی