آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392نامگذاری روز 24 مهرماه با عنوان «روز ملی پارالمپیک»

 

نامگذاری روز 24 مهرماه با عنوان «روز ملی پارالمپیک»

مصوب جلسه 612 مورخ 1392/11/1 شورای فرهنگ عمومی

 

 

در ششصد و دوازدهمین جلسه مورخ 1392/11/1 شورای فرهنگ عمومی ، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک، روز 24 مهرماه به عنوان «روز ملی پارالمپیک« مطرح و به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی