آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392مناسبت های مصوب برای درج در تقویم سال 1393

 

مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومی برای درج در متن و ضمیمه تقویم سال 1393 هجری شمسی

مصوب جلسه 599 و 600 مورخ 1392/4/4 و 1392/4/18 شورای فرهنگ عمومی

 

·                      مناسبت های مندرج در متن تقویم سال 1393 هجری شمسی

1 روز راهیان نور / 20 اسفند

2- روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / 12 آذر

3 دهه مهدویت / 15-5 شعبان

4 سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان / 26 تیرماه

·                      مناسبت های مندرج در ضمیمه تقویم سال 1393 هجری شمسی

1 روز صنعت پتروشیمی / 8 دی

2 روز بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری / 8 اسفند

3 روز بزرگداشت صائب تبریزی / 10 تیر

4 روز روستا / 15 مهر

5 بزرگداشت ابوریحان بیرونی روز مردم شناسی / 13 شهریور