آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392تهیه سیاست ها و خط مشی های حمایتی و هدایتی اسباب بازی کودکان

 

تهیه سیاست ها و خط مشی های حمایتی و هدایتی اسباب بازی کودکان

مصوب جلسه 615 مورخ 1392/12/13 شورای فرهنگ عمومی

 

در جلسه 615 مورخ 1392/12/13 شورای فرهنگ عمومی، گزارش عملکرد شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان مطرح شد.

در این جلسه مقرر شد شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان؛ «سیاست ها و خط مشی های حمایتی و هدایتی اسباب بازی کودکان» را مطابق ماده 8 آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان در مدت شش ماه تهیه و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارایه نماید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی