آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392تغییر نام فرودگاه بین المللی بجنورد

 

تغییر نام فرودگاه بین المللی بجنورد

مصوب جلسه 595 مورخ 1392/2/10 شورای فرهنگ عمومی

 

 د رجلسه 595 شورای فرهنگ عمومی مورخ 1392/12/10 ، موضوع تعیین نام فرودگاه بین المللی بجنورد به درخواست استاندار خراسان شمالی به شماره 41/1/22495 مورخ 1391/10/27 از وزارت راه و شهرسازی و درخواست مورخ 1391/12/21 به شماره 80129/100/02 وزارت راه و شهرسازی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، مطرح و پس از بحث و بررسی نام های پیشنهادی ، نام «فرودگاه بین المللی 19 مهر » روز ورود مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) به شهر بجنورد، برای این فرودگاه مصوب شد.

 

 

منصور واعظی

دبیر شورای فرهنگ عمومی