آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391عضویت رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی

عضویت رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی

عضویت رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 713 مورخ 91/3/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی


مصوبه «عضویت رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 713 مورخ 91/3/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 90/8/25 رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسیده است ، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :

«- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو جدید در ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی عضویت می یابد . »

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی