آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391مستندسازی از طرحهای بزرگ اقتصادی و عمرانی

 

مستندسازی از طرح های بزرگ اقتصادی و عمرانی

مصوب جلسه 585 مورخ 1391/8/23 شورای فرهنگ عمومی

 

در جلسه 585 مورخ 1391/8/23 شورای فرهنگ عمومی ، درخصوص «مستندسازی پروژه های عمرانی» موضوع ذیل به تصویب اعضای این شورا رسید :

کلیه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهایی که طرح های بزرگ اقتصادی و عمرانی، با هزینه بیش از 20 میلیارد تومان دارند، به منظور افزایش توان مدیریتی کشور و ایجاد انگیزه و غرور آفرینی ملی، بهره برداری علمی و آموزشی و ارائه، به عنوان طرح در مجامع علمی جهان، کلیه مراحل ساخت انجام و بهره برداری از این نوع پروژه ها در قالب یک مستند تدوینی و یک مستند تصویری تولید و تنظیم نموده و در اختیار دانشگاه ها و اساتید آموزش عالی کشور و رسانه ها، خصوصاً رسانه ملی قرار دهند.

 

سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی