آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391عضویت نماینده سازمان شهرداری ها و دهیاری های و زارت کشور...


 

« عضویت نماینده سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های وزارت کشور در کارگروه سیاست­ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی »

 (مصوب جلسه 579 مورخ 1391/5/13شورای فرهنگ عمومی)

 

    در جلسه 579 مورخ 1391/5/13 شورای فرهنگ عمومی، اضافه شدن بند ذیل به ترکیب اعضای کارگروه سیاست­ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، مربوط به مصوبة سیاست­ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (مصوب جلسه 198 مورخ 1388/1/27شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسید:

 

-         نماینده سازمان شهرداری­ ها و دهیاری­ های وزارت کشور.

 

                                                                     

           

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی